Những nghiên cứu nhắm đến các rủi ro ngày một nhiều về lũ lụt

Trên toàn khu vực, các cộng đồng đang nhận thấy rằng tình trạng mực nước biển và mực nước sông dâng lên có mối liên hệ chặt chẽ. Nghiên cứu mới do Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh) tài trợ có thể giúp các nhà quản lý hướng các biện pháp ứng phó của họ vào các rủi ro lũ lụt do khí hậu tại Puget Sound.

Ở các khu vực như Quận Snohomish, nơi Sông Nooksack thường gây ngập lụt bờ sông, mực nước biển dâng lên có thể làm trầm trọng thêm vấn đề. Trong hình là cơn lũ từ Sông Nooksack năm 2009 dọc theo Xa Lộ Tiểu Bang 5 gần Ferndale, Washington. Ảnh: Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Transportation, WSDOT) (CC BY-NC-ND 2.0)
About the Author: 
Eric Wagner writes about science and the environment from his home in Seattle, where he lives with his wife and daughter. His writing has appeared in Smithsonian, Orion, The Atlantic and High Country News, among other places. He is the author of "Penguins in the Desert" and co-author of "Once and Future River: Reclaiming the Duwamish." His most recent book is "After the Blast: The Ecological recovery of Mount St. Helens," published earlier this year by University of Washington Press. He holds a PhD in Biology from the University of Washington.